Archaeologica Hereditas 8

Archaeologica Hereditas 8

Archaeologica Hereditas

Prace Instytutu Archeologii UKSW. Tom 8

Konserwacja zapobiegawcza środowiska. Tom 4. Dziedzictwo kulturowe w lasach

Redakcja: Jacek Wysocki

Warszawa – Zielona Góra 2017

 

Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 224

ISBN 978-83-946469-2-3 (UKSW)

ISBN 978-83-940985-7-5 (Fundacja Archeologiczna)

ISSN 2451-0521 (seria wydawnicza)Więcej szczegółów


50,00 zł

AH 8

18 dostępnych

Przekazujemy czytelnikom kolejny tom serii „Archaeologica Hereditas”, tym razem poświęcony dziedzictwu kulturowemu w lasach. Zaprezentowana w nim problematyka traktuje szeroko o różnych aspektach i składnikach dziedzictwa kulturowego znajdującego się na terenach leśnych lub związanego z obszarami lasów oraz kwestiach związanych z zarządzaniem tą częścią dziedzictwa kulturalnego ludzkości, ale także światowego dziedzictwa przyrodniczego.

Las, będący niegdyś pierwotną strukturą przyrodniczą kształtującą się w oparciu o warunki glebowo-wodne i zmieniające się stosunki klimatyczne, od co najmniej kilkuset lat został przez cywilizację człowieka poddany silnej antropopresji, w wyniku której zostały podjęte próby przekształcenia go w „fabrykę drewna”. Na niektórych obszarach świata z „zadowalającym” skutkiem. Jednakże las, będący fascynującym tworem przyrody pełnym różnorodnych form życia florystycznych i faunistycznych, nie dał się do końca okiełznać i oswoić. Nadal jest niewyczerpanym rezerwuarem różnych form życia i ich związków, a także księgą, w której zapisane są nie tylko dzieje przyrody, ale także historia rozwoju człowieka, od wczesnych etapów jego istnienia, kiedy to las zapewniał mu przetrwanie, poprzez ślady różnych faz rozwoju cywilizacyjnego, które przetrwały, często właśnie dzięki pokryciu lasami, po pozostałości bliskich współczesności zabiegów o charakterze przemysłowym, czy militarnym, którym jednak las nie uległ. Ważnym aspektem istnienia lasów są też ich walory estetyczne i krajobrazowe, a także środowiskowe.

Wszystkie te aspekty leśne współcześnie podlegają badaniom naukowym, których wyniki często zaskakujące, dają asumpt do dalszych prac badawczych, a także pozwalają określać kierunki działań mających na celu zachowanie i ochronę wszystkich elementów dziedzictwa

kulturowego i przyrodniczego zawartego w lasach, przy jednoczesnym racjonalnym wykorzystaniu ich jako „fabryki” nie tylko drewna, ale także tlenu, owoców i grzybów i ptasich tryli, a także muzeum przyrody i historii cywilizacji człowieka.

Wiele ze wskazanych tu zagadnień zawartych zostało w prezentowanym tomie.

Zapraszamy do lektury.

Jacek Wysocki

 

Spis treści:

Jacek Wysocki – Wprowadzenie

Karol Piasecki – Homo urbanus versus Homo silvestris – perspektywa antropologiczna

Jacek Wysocki – Las a dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe

Tomasz Olenderek – Przedstawianie toponimów leśnych na mapach

Adam Żywiczyński – Relikty dawnej sieci osadniczej na terenach leśnych Puszczy Piskiej w Nadleśnictwie Pisz. Identyfikacja, możliwości poznawcze i metody eksponowania

Benedykt Roźmiarek Udział Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie w ochronie obiektów kultury materialnej związanych z leśnictwem w Polsce

Konrad Bul – Rozmieszczenie Miejsc Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym na terenach będących w zarządzie Lasów Państwowych

Zbigniew Kobyliński i Jacek Wysocki – Grodziska i inne stanowiska o własnej formie krajobrazowej w lesie: problem długoterminowej ochrony archeologicznych obiektów zabytkowych

Krzysztof Spychała – Archeologiczne dziedzictwo kulturowe w lasach Opolszczyzny. Współpraca urzędu konserwatorskiego w Opolu z leśnikami

Grzegorz Kiarszys – Krajobrazy archeologiczne terenów leśnych. Prefiguracje a percepcja. Interpretacja wybranych przykładów stanowisk archeologicznych w świetle źródeł kartograficznych i teledetekcyjnych

Piotr Wężyk, Marta Szostak i Piotr Tompalski – Naziemne skanowanie laserowe Dębu Bartek w Zagnańsku

Cezary Sobczak – Kilka uwag na temat lotniczego skanowania laserowego terenów leśnych północno-wschodniej Polski i jego terenowej weryfikacji

Aleksander Andrzejewski – Rezerwaty przyrodniczo–archeologiczne w Odrach i Leśnie – doświadczenia wieloletniej współpracy archeologów z leśnikami

Danuta Król, Janusz Mikos i Izabela Kashyna-Pleskot – Park Kulturowy „Osada Łowców Fok” w Rzucewie, gmina Puck, jako przykład współpracy archeologów z leśnikami

Jakub Wrzosek – Archeolodzy i saperzy. Podsumowanie wyników monitoringu archeologicznego prac saperskich prowadzonych w ramach projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe”

Mirosław Masojć, Leszek Żygadło, Lidia Kamyszek, Krzysztof Gowin i Marina Wybór-Maćkowiak – Sposoby pozyskiwania informacji o zasobach kulturowych w lasach – na przykładzie badań na S 14 (zachodnia obwodnica Łodzi) oraz S 8 (nad Grabią w pow. łaskim)

Tymoteusz Wróblewski – Różnorodność dziedzictwa kieleckiej Karczówki

Joanna Wawrzeniuk, Janusz Budziszewski, Michał Jakubczak, Magdalena Rutyna, Roman Szlązak, Michał Szubski i Przemysław Urbańczyk – Dziedzictwo kulturowe Puszczy Białowieskiej – wstępne rozpoznanie

Joanna Wawrzeniuk – Kurhany Puszczy Ladzkiej w perspektywie dotychczasowych badań archeologicznych

Alina Jaszewska – Zabytki archeologiczne w lasach województwa lubuskiego

 

Noty o autorachKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie