Kontekstualizacja skarbu z Vettersfelde / Witaszkowa

Kontekstualizacja skarbu z Vettersfelde / Witaszkowa

Kontekstualizacja skarbu z Vettersfelde / Witaszkowa: badania archeologiczne na st. 2 w Kozowie w Ziemi Lubuskiej

Contextualisation of the Hoard from Vettersfelde / Witaszkowo: archaeological excavation at Kozów, site 2 in the Lubusz Land

Zielona Góra 2014

 

Format: A4

Okładka: twarda

Stron: 518

ISBN 978-83-940985-0-6

Więcej szczegółów


100,00 zł

Kozów

3 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

Publikacja dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 5: ochrona zabytków archeologicznych (2013)

Contextualisation of the Hoard from Vettersfelde / Witaszkowo: archaeological excavation at Kozów, site 2 in the Lubusz Land

Kontekstualizacja skarbu z Vettersfelde / Witaszkowa: badania archeologiczne na st. 2 w Kozowie w Ziemi Lubuskiej

 

Wydawcy:

Fundacja Archeologiczna

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 

Jednym z najciekawszych odkryć archeologicznych dokonanych kiedykolwiek na terenie dzisiejszej Polski jest bez wątpienia złoty skarb scytyjski, znany od 1882 roku jako „skarb z Vettersfelde”, a w literaturze powojennej jako „skarb z Witaszkowa”. Zatem wyjaśnienia wymaga sam tytuł książki: co łączy stanowisko 2 w Kozowie ze „skarbem z Vettersfelde / Witaszkowa”? Związek ten nigdy nie zostałby wykryty i potwierdzony, gdyby nie wiedza, dociekliwość, konsekwencja, a nawet upór i siła perswazji inicjatora badań w Kozowie i jednego z autorów niniejszego tomu – dr. Louisa Daniela Nebelsicka, który od dawna interesował się fenomenem złotego „skarbu z Vettersfelde / Witaszkowa” i zastanawiał się nad możliwością ustalenia miejsca jego ukrycia i ewentualnego przeprowadzenia ponownych, systematycznych badań wykopaliskowych, w celu zrozumienia kontekstu tego jednego z najważniejszych znalezisk archeologicznych w Europie. Przeprowadził on szczegółowe studia nad dawnymi publikacjami dotyczącymi odkrycia z Vettersfelde i archiwalnymi mapami okolic Guben / Gubina. Na tej podstawie wyznaczył teoretycznie najbardziej prawdopodobną lokalizację odnalezienia skarbu. Ponieważ, pomimo spektakularnego charakteru „skarbu z Vettersfelde”, jego kontekst pozostawał dotąd nieznany, podobnie jak – wskutek zmiany granic politycznych po II wojnie światowej i przerwaniu ciągłości pamięci społecznej – nieznane pozostawało do tej pory dokładne miejsce jego odkrycia, dr Nebelsick zaproponował, aby wskazane przez niego pole stało się jednym z przedmiotów zainteresowania wspólnej polsko-niemieckiej ekspedycji badawczej.

Wyniki tych badań i ich kontekst zostały opublikowane w niniejszej książce.

 

Na podstawie: Rozdział 1. Wprowadzenie: na tropie złotej ryby, autorstwa Zbigniewa Kobylińskiego

 

Zobacz także: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,404418,ustalono-miejsce-ukrycia-slynnego-scytyjskiego-skarbu-z-witaszkowa.html

 

 

Spis treści:

 

Zbigniew Kobyliński

Chapter 1. Introduction: on the trail of the golden fish

Rozdział 1. Wprowadzenie: na tropie złotej ryby

 

Part I. „Hoard from Vettersfelde / Witaszkowo”

Część I. „Skarb z Vettersfelde / Witaszkowa”

 

Louis Daniel Nebelsick

Chapter 2. “The Vettersfelde (Witaszkowo) Hoard”: history of discovery, identification of the findspot, reconstruction of the hoard’s contents, and its cultural-historical and iconographic context

Rozdział 2. „Skarb z Vettersfelde (Witaszkowa)”: dzieje odkrycia, identyfikacja miejsca ukrycia skarbu, rekonstrukcja jego zawartości oraz kontekst ikonograficzny i kulturowo-historyczny

 

Part II. Archaeological excavations of site 2 at Kozów, Community of Gubinin years 2001-2004 – the place of deposition of the „Hoard from Vettersfelde /Witaszkowo”

Część II. Badania stanowiska 2 w Kozowie, gm. Gubin w latach 2001-2004 – miejsca depozycji „skarbu z Vettersfelde / Witaszkowa”

 

Tomasz Kalicki

Chapter 3. The physical-geographical and paleogeographical characteristics of the site

Rozdział 3. Charakterystyka fizycznogeograficzna i paleogeograficzna stanowiska

 

Zbigniew Kobyliński

Chapter 4. Results of achaeological excavations

Rozdział 4. Wyniki wykopalisk archeologicznych

 

Zbigniew Kobyliński and Dariusz Wach

Chapter 5. Catalogue of layers and features

Rozdział 5. Katalog warstw i obiektów

 

Janusz Budziszewski

Chapter 6. Flint artefacts

Rozdział 6. Materiały krzemienne

 

Urszula Kobylińska

Chapter 7. Pottery vessels

Rozdział 7. Ceramika naczyniowa

 

Juan-Félix Conde, Fernando Agua and Manuel García-Heras

Chapter 8. Archaeometric study of pottery

Rozdział 8. Badania archeometryczne ceramiki

 

Urszula Kobylińska

Chapter 9. Small finds

Rozdział 9. Zabytki wydzielone

 

Louis Daniel Nebelsick

Appendix: Cultural and chronological context for the navicella fibula from Kozów

Aneks: Kontekst kulturowy i chronologiczny zapinki łódeczkowatej z Kozowa

 

Juan-Félix Conde, Fernando Agua, Manuel García-Heras and María Angeles Villegas

Chapter 10. Archaeometric study of glass beads

Rozdział 10. Archeometryczne badania szklanych paciorków

 

Mirosława Kupryjanowicz

Chapter 11. Subfossil plant remains

Rozdział 11. Subfosylne szczątki roślinne

 

Maria Michniewicz

Chapter 12. The results of the dendrological analysis of organic samples

Rozdział 12. Wyniki ekspertyzy dendrologicznej prób organicznych

 

Zbigniew Kobyliński

Chapter 13. Conclusion: a golden fish in a sacred spring

Rozdział 13. Zakończenie: złota ryba w świętym źródle

 

References cited

Wykaz cytowanej literatury

 

Authors

Autorzy

Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie