Obwodnica Sulechowa. Badania archeologiczne

Obwodnica Sulechowa. Badania archeologiczne

Badania archeologiczne na stanowiskach nr 10, 25, 26, 27, 28 w Sulechowie woj. lubuskie. Tom I

Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Zeszyt 6

Redakcja: Bartłomiej Gruszka, Alina Jaszewska i Sławomir Kałagate

Zielona Góra 2013


Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 548

ISBN: 978-83-938557-2-8Więcej szczegółów


69,99 zł

BAŚN 6

2 dostępnych

Ostatnie egzemplarze!

Publikacja ukazała się dzięki dofinansowaniu projektu Oddziału Lubuskiego Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet 5: Ochrona zabytków archeologicznych (2013).

Do sprzedaży przeznaczono egzemplarze dodrukowane z środków własnych.

Książka prezentuje wyniki ratowniczych badań archeologicznych prowadzonych w latach 2004-2005 na terenie przeznaczonym pod budowę obwodnicy Sulechowa w województwie lubuskim. Badania wykonano na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Badania przeprowadzono na siedmiu stanowiskach archeologicznych o łącznej powierzchni ponad 530 arów. Ze względu bogactwo materiału ich publikację podzielono na dwa tomy. Przedmiotem osobnej publikacji będą wyniki badań na stanowiskach nr 14 i 29.

 

Z recenzji dr hab. prof. UWr Krzysztofa Jaworskiego:

„(…) Przedstawiona mi do recenzji książka „Obwodnica Sulechowa, woj. lubuskie. Badania archeologiczne na stanowiskach 10, 25, 26, 27, 28. Tom I”, przygotowana pod redakcją Bartłomieja Gruszki, Aliny Jaszewskiej i Sławomira Kałagate, stanowi monografię naukową zespołu stanowisk archeologicznych (…) W pierwszym zdaniu swojej recenzji celowo użyłem sformułowania „przedłożona mi do recenzji książka jest monografią naukową”, nie zaś „monografią archeologiczną”, gdyż recenzowana praca stanowi przykład wzorcowej pracy o charakterze interdyscyplinarnym, w której realia archeologiczne wkomponowane zostały w szeroki kontekst przyrodniczy (m.in. warunki środowiskowe, podłoże geologiczne, świat roślinny). Może być ona przykładem dla wielu opracowań będących w zamyśle podsumowaniem prac o charakterze ratowniczym, które – jak się okazuje na podstawie recenzowanej książki – również mogą być przedstawione wielowątkowo i z zastosowaniem różnorodnych procedur badawczych. (…)”

 

Spis treści:

Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate – Wstęp

Dariusz Ciszek – Główne cechy budowy geologicznej na stanowiskach archeologicznych Sulechów 10, 25, 26, 27 i 28

 

Sulechów, stan 10

Alina Jaszewska – Ślady osadnictwa ludności kultury pucharów lejkowatych na stanowisku 10 w Sulechowie

Alina Jaszewska – Ślady osadnictwa z okresu epoki brązu – wczesnej epoki żelaza na stanowisku 10 w Sulechowie

Alina Jaszewska, Piotr Wawrzyniak – Ślady osadnictwa kultury wielbarskiej na stanowisku 10 w Sulechowie

Ewa Pawlak, Paweł Pawlak – Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku 10 w Sulechowie

Aneks nr 1. Piotr Gunia – Badania petrograficzne wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 10 w Sulechowie

Sławomir Kałagate – Osadnictwo nowożytne na stanowisku 10 w Sulechowie

Piotr Gunia – Badania petrograficzne wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 10 w Sulechowie (Aneks 1)

Piotr Gunia – Badania geochemiczne wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 10 w Sulechowie

 

Sulechów, stan. 25

Bartłomiej Gruszka – Ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza na stanowisku 25 w Sulechowie

Sławomir Kałagate – Ślady osadnictwa nowożytnego na stanowisku 25 w Sulechowie

 

Sulechów, stan. 26

Bartłomiej Gruszka – Osadnictwo wczesnośredniowieczne na stanowisku 26 w Sulechowie

Sławomir Kałagate – Ślady osadnictwa nowożytnego na stanowisku 26 w Sulechowie

 

Sulechów, stan 27

Mariusz Łesiuk – Osadnictwo nowożytne na stanowisku 27 w Sulechowie

 

Sulechów, stan. 28

Bartłomiej Gruszka – Wczesnośredniowieczna osada na stanowisku 28 w Sulechowie

Sławomir Kałagate – Ślady osadnictwa nowożytnego na stanowisku 28 w Sulechowie

Piotr Gunia – Wyniki badań petrograficznych wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 28 w Sulechowie (Aneks 1)

Piotr Gunia – Wyniki badań geochemicznych wczesnośredniowiecznej ceramiki ze stanowiska 28 w Sulechowie (Aneks 2)

Joanna Koszałka – Znaleziska roślinne z wczesnośredniowiecznej osady na stanowisku 28 w Sulechowie (Aneks 3)

 

SummaryKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie