Wicina. Badania archeologiczne w latach...

Wicina. Badania archeologiczne w latach...

Wicina. Badania archeologiczne w latach 2008-2012 oraz skarb przedmiotów pochodzących z Wiciny

Biblioteka Archeologii Środkowego Nadodrza, Zeszyt 7

Redakcja: Alina Jaszewska i Sławomir Kałagate

Zielona Góra 2013


Format: A4

Okładka: miękka

Stron: 593

ISBN: 978-83-938557-0-4

Więcej szczegółów


80,00 zł

BAŚN 7

24 dostępnych

Publikacja dofinansowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu: Dziedzictwo kulturowe, Priorytet 5: ochrona zabytków archeologicznych (2013)

Książka prezentuje wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na grodzisku ludności kultury łużyckiej z okresu halsztackiego w Wicinie (stan. 1), gm. Jasień, woj. lubuskie oraz zawartość i analizę skarbu przedmiotów brązowych i zelaznych odkrytego w Bieszkowie, około 5 km na południe od grodziska.

 

Z recenzji dr hab. prof. UWr Artura Błażejewskiego:

(…) Powierzenie części opracowania różnym autorom, specjalistom w konkretnych dziedzinach, było zabiegiem słusznym i wyszło publikacji na dobre. Omówienia poszczególnych kategorii zabytków, jak ceramika i artefakty krzemienne, oraz zabytków nieruchomych (jak obiekty i umocnienia) są wykonane na wysokim poziomie merytorycznym. Autorzy dobrze wykorzystali dotychczasowe piśmiennictwo fachowe, ukazując omawiane znaleziska na szerokim, na ile to było możliwe, tle kulturowym. Za szczególnie interesujące uważam omówienia dotyczące stylistyki ceramiki (D. Łaciak, J. Orlicka-Jasnosz), krzemieniarstwa (W. Masojć) oraz obiektów nieruchomych, zwłaszcza fortyfikacji (S. Kałagate). Bardzo cenne są też partie tekstu dotyczące problematyki metalurgii (P. Stachowiak).

            Niezwykle cennym elementem publikacji są liczne aneksy, przedstawiające wyniki analiz specjalistycznych. Podkreślić trzeba, że dotyczą one każdej niemal grupy znalezisk oraz środowiska geograficznego, przy czym opierają się na znakomitej próbie statystycznej. Niemal w każdym przypadku wykonano bez mała setki próbek, co znakomicie podwyższa jakość prowadzonych dociekań. Tak wykonane analizy to ogromny wysiłek finansowy i organizacyjny, który jednak bardzo przyczynia się do polepszenia jakości całego opracowania. Szczególnie te właśnie analizy specjalistyczne, bardzo dobrze przedstawione tak w warstwie tekstowej, jak graficznej, świadczą o nowoczesności ocenianej książki. Widać wyraźnie, że zarówno Autorzy poszczególnych rozdziałów i aneksów, jak i Redaktorzy opracowania doskonale zdają sobie sprawę jak powinno wyglądać nowoczesne wykorzystanie w archeologii metod fizyko-chemicznych, czy też tych zaczerpniętych z nauk biologicznych i nauk o ziemi. (...)

 

 SPIS TREŚCI:

Część I. Badania archeologiczne grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Rozdział 1. Alina Jaszewska, Sławomir Kałagate – Wprowadzenie w problematykę badań archeologicznych grodziska w Wicinie

Rozdział 2. Krzysztof Sadowski, Sławomir Kałagate – Warunki środowiska naturalnego otoczenia grodziska w Wicinie na podstawie badań geomorfologicznych

Rozdział 3. Sławomir Kałagate – Wyniki badań archeologicznych grodziska w Wicinie przeprowadzonych w latach 2008-2012

Rozdział 4. Sławomir Kałagate – Obiekty nieruchome z badań archeologicznych grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Rozdział 5. Dagmara Łaciak, Julia Orlicka-Jasnoch – Analiza stylistyczno-typologiczna i technologiczna ceramiki z grodziska w Wicinie z badań w latach 2008-2012

Rozdział 6. Sławomir Kałagate – Wydzielone zabytki gliniane z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Rozdział 7. Paweł Stachowiak – Zabytki gliniane związane z metalurgią z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Rozdział 8. Sławomir Kałagate – Zabytki kamienne z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Rozdział 9. Mirosław Masojć – Zabytki krzemienne z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Rozdział 10. Sławomir Kałagate – Zabytki rogowe i kościane z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Rozdział 11. Arkadiusz Michalak – Przedmioty metalowe z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Rozdział 12. Arkadiusz Michalak, Marcin Biborski, Janusz Stępiński – Czekany scytyjskie z grodziska w Wicinie – analiza formalna i metalograficzna

Rozdział 13. Sławomir Kałagate – Chronologia grodziska w Wicinie

Rozdział 14. Sławomir Kałagate, Alina Jaszewska – Podstawy gospodarki mieszkańców grodu w Wicinie

Rozdział 15. Sławomir Kałagate, Alina Jaszewska – Badania grodziska w Wicinie w latach 2008-2012 – podsumowanie

Literatura


Aneks nr 1. Anna Wrzesińska – Ekspertyza antropologiczna szczątków ludzkich z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Aneks nr 2. Marta Osypińska – Szczątki zwierząt z grodziska w Wicinie – analiza archeozoologiczna materiałów kostnych z badań w latach 2008-2012

Aneks nr 3. Joanna Koszałka – Makroskopowe szczątki roślin z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Aneks nr 4. Krystyna Milecka – Wyniki analizy palinologicznej próbek z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Aneks nr 5. Elżbieta Szychowska-Krąpiec, Joanna Barniak, Monika Bolka, Natalia Nawrocka, Marek Krąpiec – Analiza dendrologiczna próbek drewna z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Aneks nr 6. Marek Krąpiec, Elżbieta Szychowska-Krąpiec – Analiza dendrochronologiczna drewna z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Aneks nr 7. Marek Krąpiec – Analiza radiowęglowa próbek z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Aneks nr 8. Piotr Gunia – Wyniki badań petrograficznych ceramiki grodziska w Wicinie z badań w latach 2008-2012

Aneks nr 9. Piotr Gunia – Oznaczenia składu chemicznego ceramiki z badań grodziska w Wicinie w latach 2008-2012

Aneks nr 10. Krzysztof Sadowski – Analiza petrograficzna zabytków kamiennych z badań grodziska w Wicinie w latach 2011-2012

 

Część 2. Skarb z Bieszkowa, gm. Jasień

1. Julia Orlicka-Jasnoch – Skarb przedmiotów brązowych i żelaznych z Bieszkowa, gm. Jasień

2. Paweł Stachowiak – Skarb z Bieszkowa – przyczynek do dyskusji nad poziomem metalurgii okresu halsztackiego

Aneks nr 1. Paweł Kucypera, Krzysztof Rybka – Analiza składu chemicznego przedmiotów zabytkowych z Bieszkowa i z Wiciny

Aneks nr 2. Andrzej Sikorski – Resztki tekstylne ze skarbu z Bieszkowa

Julia Orlicka-Jasnoch – Katalog elementów skarbu z Bieszkowa

Fotografie

SummaryKoszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie